ProjelerTÜRK TORAKS DERNEĞİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER

2009 Projeleri

 • Türkiye’ de dahili yoğun bakım ünitelerinde 24 saatlik nokta prevalans çalışması
 • Akciğer kanseri haritası projesi
 • Toplumda gelişen pnömoniler için bir ulusal veritabanı oluşturulması

2010 Projeleri

 • 45 Yaş Üstü Ağır Vasıta Sürücü Adaylarında Uyku Apnesi Tanısında  Periferal Arter Tonusunun Yeri
 • Küçük hücre dışı akciğer kanseri erken teşhisinde, prognuzunun belirlemesinde ve tedavisinde, kullanılabilecek serolojik göstergelerin tanımlanması
 • Türk Toraks Derneği üyesi olan göğüs hastalıkları hekimlerinin sigara bırakma yardımı konusundaki davranış ve tutumları
 • Küçük hücreli dışı akciğer karsinomunda glikoz transporter proteinlerin expresyon profili  ve potansiyel prognostik önemi

2011 Projeleri

 • Pnömoni Projesi
 • Akciğer Kanseri Araştırma Projesi
 • Opere Edilmiş Akciğer Kanserinin Türkiye Genelinde Değerlendirilmelerinin Yapılabilmesi İçin Veri Bankası Oluşturulmasını Sağlamak
 • Türkiye’de Astım Fenotipleri
 • Aktif Tüberküloz Tedavisinde İlaç Kan Düzeyi Takibi
 • Göz Yaşartan Gazların Bireylerin Solunum Sistemi Üzerine Kıa ve Uzun Dönemli Etkileri
 • Hışıltılı çocuklarda pasif sigara maruziyetinin epitelyum bariyel defektinin belirleyicisi olarak antioksidan düzeyleri üzerine etkisi

2012 Projeleri

 • Obstrüktif Akciğer Hastalığı (Astım-KOAH) Olan Hastalarda Fenotip Özelliklerinin ve Sıklığının Standart Bir Yaklaşımla Belirlenmesi ve Bu Fenotiplerin Prognozdaki Önemi
 • Türkiye’de Kırsal ve Kentsel Bölgelerde 1-5. Sınıf Öğrencilerinde Uyku İlişkili Solunum Bozukluklarının Sıklığının ve Risk Faktörlerinin ve Uyku İlişkili Solunum Bozuklukları ile Astım Arasındaki İlişkinin Araştırılması
 • Pnömoni Projesi

2013 Projeleri

 • Göz Yaşartan Gazların Akut Sistemik Ve Solunumsal Etkileri; Gezi Parkı Direnişi Deneyimi

2015 Projeleri

 • Göz Yaşartıcı Gazların KOAH’ta Primer Bronş Epitel Hücre Fonksiyonları, Toksisitesi ve İnflamatuar Parametrelere Etkisi

2016 Projeleri

 • Astımlı Olgularda Akciğer Mikobiyomu Ve Hastalık Üzerine Etkileri
 • Şanlıurfa ili tarım alanlarında yaşayanlarda pestisid maruziyetinin solunumsal etkilerinin değerlendirilmesi